Home About us Tax Form Webboard Guestbook Gallery Contact
Member Login

บริการของเรา
ข้อมูลทั่วไป

แบบฟอร์มภาษี

แบบฟอร์มภาษีของสรรพากรถูกจัดเก็บในรูป pdf ไฟล์ สามารถคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 §  แบบฟอร์ม ภงด.1

 §  แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.1

 §  แบบฟอร์ม ภงด.1

 §  แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.1

 §  แบบฟอร์ม ภงด.3

 §  แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.3

 §  แบบฟอร์ม ภงด.53

 §  แบบฟอร์มใบแนบ ภงด.53

 §  แบบฟอร์ม ภพ.30

 §  แบบฟอร์มใบแนบ ภพ.30

 §  แบบฟอร์ม ภพ.36

 §  แบบฟอร์ม ภธ.40

 §  แบบฟอร์มใบแนบ ภธ.40

 §  แบบฟอร์ม ภพ.01

 §  แบบฟอร์ม ภพ.01.1

 §  แบบฟอร์ม ล.ย.01 (ปี 2551)

 §  แบบฟอร์ม ล.ย.01 (แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน)

 §  แบบฟอร์ม ล.ย.03 (หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา)

 §  แบบฟอร์ม ภงด.90 (ปี 2551)

 §  แบบฟอร์ม ภงด.91 (ปี 2551)

 §  แบบฟอร์ม ใบต่อ ภงด.90/91 (ปี 2551)

 §  แบบฟอร์ม ภงด.90 ปี 2550

 §  แบบฟอร์ม ภงด.91 ปี 2550

 §  แบบฟอร์ม ภงด.94 ปี 2551

 §  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 §  ตารางการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม ทป.4/2528

แบบฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์

 §  แบบ ส.บช.3 แบบนำส่งงบการเงินประจำปี

 §  แบบ บอจ.5 สำเนาบัญชีายชื่อผู้ถือหุ้น

 §  หนังสือนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 §  โปรแกรมกรอกแบบ ส.บช.3 (ปี พศ.ที่โปรแกรมมีให้เลือกมีถึงแค่ปี 2551 แต่เราสามารถคีย์ปี พศ.ลงไปเองได้)

คู่มือ/วิธีการ/ขั้นตอน

 §  ขั้นตอนการขอ Work Permit (ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว) แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการพิจารณา คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ

 §  ขั้น ตอนการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้ง เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการขอจดทะเบียนบริษัท ค่าธรรมเนียม และตัวอย่างการกรอกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

 §  พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 18 ปี 2551

 §  พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 19 ปี 2551

 §  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พศ.2547

 §  พระราชบัญญัติการบัญชี พศ.2543

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

 §  พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 470 พศ.2551 (ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิเฉพาะสวนที่ไม่เกิน 150,000 บาท)

 §  พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 471 พศ.2551 (ลด อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

 §  พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 472 พศ.2551 (ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภาย ในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ)

 §  พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 473 พศ.2551 (บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร รวมทั้งทรัพย์สินอย่างอื่น เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวได้)

 §  พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 474 พศ.2551 (ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

 §  พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 475 พศ.2551 (ลด อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่ม ใน หรือหลังวันที่ 1 มค.2551)

 §  พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 476 พศ.2551 (ยก เว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาของทางราชการสถานศึกษาของ องค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)

 §  กฎกระทรวง ฉบับที่ 271 พศ.2552 (ลด หย่อนภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้ซื้อออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย กำหนดให้เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2552 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่เกิน 300,000)

กฎหมายบัญชีและภาษี

 §  สรุปภาษีที่ออกใหม่ในปี 2551

เอกสารสัมมนาภาษีกรมสรรพากร

 §  มีภาระภาษีอย่างไร เมื่อจ่ายเงินได้ให้บุคคลต่างประเทศ (เป็น pdf ไฟล์)

 §  มีภาระภาษีอย่างไร เมื่อจ่ายเงินได้ให้บุคคลต่างประเทศ (เป็น Powerpoint)

เรามีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีเงินเดือนมานานกว่า 15 ปี จัดทำบัญชีเงินเดือนให้ระดับบริหาร และพนักงานรายเดือนรายวัน มากกว่า 500 คน นอกจากนี้เรายังมีบริการรับจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด รับทำบัญชี ปิดงบรายเดือน รายปี ยื่นภาษีและส่งประักันสังคม
view(667)


>